Prawo-mieszkaniowe.pl

wszystko o prawie mieszkaniowym

Witaj! Zaloguj Utwórz nowy profil
Zaawansowane

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie są praktyczne skutki skreślenia z listy członków? Mam po prostu problem finansowy, który chcę rozwiązać przez kredyt i pewnie nie będzie sprawy ale .... Dziękuję za przyszłe odpowiedzi.

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Cztery kąty dla dłużnika Od ponad dwóch miesięcy obowiązują nowe zasady eksmisji osób, które zalegają z zapłatą za wynajmowane mieszkanie lub dom. Eksmisja jest możliwa – co do zasady – jedynie do pomieszczenia tymczasowego. Jeśli eksmitowany nie ma prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, to można go przenieść jedynie do pomieszczenia tymczasowego. Nie ma więc już tzw. eksmisji na bruk. Komornik musi więc zaczekać z eksmisją, dopóki gmina nie znajdzie eksmitowanemu pomieszczenia tymczasowego. Pomieszczenie takie może sobie znaleźć także sam eksmitowany. Nowe przepisy dają także wierzycielowi (właścicielowi mieszkania lub domu) szansę na przyspieszenie eksmisji kłopotliwego najemcy. Jeśli właściciel znajdzie takiemu eks-najemcy pomieszczenie tymczasowe, to komornik nie ma prawa wstrzymywać eksmisji. Pomieszczenie tymczasowe to jednak nie jest dowolnie wskazane miejsce, ale musi ono spełniać określone prawem wymogi. Określa je rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie (Dz.U. nr 17, poz. 55). Pomieszczenie takie powinno posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu (urządzenia te mogą się jednak znajdować poza budynkiem), mieć dostęp do światła (sztucznego i naturalnego), możliwość ogrzewania oraz niezawilgocone przegrody budowlane. W pomieszczeniu takim musi też być możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków. Nierzadko więc w interesie właściciela nieruchomości będzie znalezienie takiego lokum dla byłego najemcy. Michał Kosiarski Gazeta Prawna - Nieruchomości: Nr 71 (1436) wtorek 12 kwietnia 2005 r.

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Eksmisja po wykluczeniu ze spółdzielni Jeśli członek spółdzielni mieszkaniowej nie zaskarżył uchwały o wykluczeniu go ze spółdzielni i spółdzielnia wniesie sprawę o eksmisję, sąd rozpatrujący tę sprawę nie może oceniać prawidłowości wykluczenia. Nie może więc też ustalić, że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokum nie wygasło i że w związku z tym żądanie eksmisji jest bezpodstawne. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale podjętej dla wyjaśnienia wątpliwości prawnej powstałej na tle sprawy o eksmisję wytoczonej przeciwko Danucie K. oraz wspólnie z nią zamieszkałym członkom jej rodziny. Rodzina w trudnej sytuacji Mieszkanie zostało Danucie K. przydzielone w 1980 r. na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Z powodu zaległości w opłatach eksploatacyjnych rada nadzorcza spółdzielni podjęła pod koniec 2002 r. uchwałę o wykluczeniu Danuty K. z grona członków spółdzielni. Danuta K. nie zaskarżyła tej uchwały. Spółdzielnia wystąpiła o eksmisję Danuty K. i zamieszkałych z nią członków rodziny - męża, syna i córki z dwojgiem dzieci. Sąd I instancji (rejonowy) ustalił, że Danuta K. nie ma pracy od kilku lat. Rozpoczęła działalność na własny rachunek, ale na razie nie daje ona dochodów. Jej mąż jest bezrobotny od kwietnia 2000 r. i stracił już prawo do zasiłku. Córka nie pracuje, samotnie wychowuje dwoje dzieci, a źródłem jej utrzymania są alimenty i zasiłek w łącznej wysokości 900 zł. Sąd ocenia i oddala Sąd I instancji zajął się też oceną zgodności z prawem uchwały wykluczającej Danutę K. ze spółdzielni. Jego zdaniem uchwała narusza art. 11 ust. 8 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Według pierwszego z tych przepisów spółdzielcze prawo do lokalu nie może ustać w sposób mniej korzystny dla lokatora niż wynika to z art. 11 tej ustawy. Wedle zaś art. 11 ust. pkt 2 właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny nie później niż miesiąc naprzód, jeśli lokator zalega z zapłatą czynszu lub innych opłat za trzy pełne okresy płatności, po uprzedzeniu go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczeniu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty. Spółdzielnia podjęła uchwałę o wykluczeniu Danuty K. bez dopełniania tych obowiązków. Sąd uznał, że skoro uchwała o wykluczeniu naruszyła prawo, to do wykluczenia nie doszło i w konsekwencji żądanie jej eksmisji jest bezpodstawne. Żądanie to oddalił. Wątpliwości pod rozwagę SN W apelacji spółdzielnia zarzucała naruszenie przepisów wskazanych przez sąd I instancji jako podstawa rozstrzygnięcia. Twierdziła przede wszystkim, że badanie przez sąd w sprawie o eksmisję legalności uchwały o wykluczeniu ze spółdzielni jest niedopuszczalne. Narusza art. 42 prawa spółdzielczego, ustanawiający odrębny tryb kwestionowania uchwał rady nadzorczej spółdzielni, i art. 17 pkt 1 k.p.c., który sprawy takie przekazuje do właściwości sądu wojewódzkiego. Nie może więc rozpatrywać ich sąd rejonowy, i to przy okazji rozstrzygania innej sprawy‚ o eksmisję. Sąd II instancji uznał, że kwestia ta budzi poważne wątpliwości prawne i przekazał ją do rozstrzygnięcia SN. Trzeba dbać o własne interesy SN w uchwale z 9 lutego 2005 r. za wystarczające dla rozstrzygnięcia przedstawionego mu zagadnienia prawnego uznał stwierdzenie, że sąd orzekający w sprawie o eksmisję z lokalu mieszkalnego nie jest uprawniony - jeśli uchwała o wykluczeniu ze spółdzielni nie została zaskarżona - do ustalenia, że nie doszło do wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu wskutek niezachowania przesłanek określonych w art. 11 ust. 8 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie lokatorów. Ograniczyć się więc musi - dodajmy - do badania zasadności samej eksmisji. Dla spółdzielców mających problemy z płaceniem czynszu powinna z tego płynąć przede wszystkim nauka, że o swe interesy trzeba dbać i reagować na posunięcia spółdzielni w odpowiednim czasie i w odpowiednim prawem przewidzianym trybie. (sygn. III CZP 81/04). Izabela Lewandowska ________________________________________ [www.rzeczpospolita.pl]

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Dziękuję za odpowiedzi. Pośrednio wynika z nich, że skreślenie z listy członków to eksmisja, która jednakże nie może być przeprowadzona na bruk. Nie ma jednak odpowiedzi na postawione pytanie: co z prawem własności do mieszkania? Jest to mieszkanie własnościowe, czyli właściciel może sprzedać prawo do tego mieszkania jak i podnajmować je osobie trzeciej, ale co się dzieje po eksmisji? Przecież kiedyś zostały spółdzielni zapłacone pewne pieniądze za to mieszkanie, więc w przypadku eksmisji, jeśli właściciel straciłby prawo własności to jest to jakby darowizna na rzecz spółdzielni. Przecież nie płacąc OC nie przestaję być jednocześnie właścicielem samochodu. Jak to jest z tym prawem własnościowym? Pozdrawiam

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Jak slusznie zauwazyles nie mozna cie pozbyc wlasnosci. Ale musisz pamietac, ze dlugi alezy splacac. Tak wiec spoldzielnia, czy tez wspolnota nie moze cie eksmitowac, ale moze odpowiednio dlugo poczekac i w przypadku, gdy dlug urosnie do mniej wiecej wysokosci wartosci mieszkania przejac je na wlasnosc za dlugi. A wtedy.... Poza tym nie ma zadnych przeszkod by komornik zajal twoje wierzytelnosci, gdy wynajmujesz lokal lub go sprzedasz. Tak wiec w twoim szeroko rozumianym interesie jest niezwloczne uregulowanie dlugu. Teraz masz wlasnosc, ale za jakis czas mozesz ja stracic [za dlugi].

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Szkoda, że w Polsce każdy zna się na leczeniu i na prawie sad smiley Własnościowe prawo do lokalu nie jest prawem własności. Jest to prawo, które w wypadku niewywiązywania się z obowiązków (płacenie kosztów, jakie ponosi spółdzielnia na utrzymanie tego lokalu) moze zostać (sądownie) cofnięte. Oczywiście przysługuje wówczas prawo do lokalu zastępczego. I jeszcze jedno. Oczywiście że twój lokal ma pewną wartość, której nikt ci nie zabierze. Po prostu spółdzielnia sprzeda (najczęściej za pomocą komornika) twoje mieszkanie, potrąci sobie wszelkie koszty i kwotę zadłużenia (komornicze też!) a resztę, o ile taka będzie jeszcze istniała zwrócą tobie. Acha, wiesz chyba, że jako nieczłonkowi spółdzielnia może naliczyć wyższy czynsz, a przez to wpędzić cię na równię pochyłą. Jedyna rada - za wszelką cenę spróbuj się dogadać z zarządem. Wbrew pozorom masz szansę, chyba, że jesteś wyjątkowo uciążliwym lokatorem. Jeśli nie, powinni ci pomóc. Nawet czasami umarzają odsetki, czasem część zaległości. Tylko musisz za tym chodzić.

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Dzięki. Oczywiście, że nie zamierzam nie płacić i nic nie robić, próbuję wyrobić sobie zdanie na ten temat. Jak napisałem problem finansowy zamierzam rozwiązać kredytem i/lub innymi środkami. Pozostaje jednak zawsze możliwość zaparcia zarządu na stanowisku skreślenia z listy i wtedy może być klops. Będę starał się nie dopuścić do takiej sytuacji jednak gdy człowiek wpadnie w kłopoty finansowe to różnie potem bywa. Zawsze staram się najpierw regulować zobowiązania względem banków bo gdy im podpadnę to nie dostanę kredytu jeśli jeszcze coś będę miał do spłacenia. Wiem, że kroki podjęte przez spółdzielnię nie są ostatecznymi, jest to forma straszenia by jednak dłużnik wpłacił zaległość. I w przeważającej części przypadków to skutkuje. Jednak w innym razie następnym krokiem jest już pewna eksmisja (komornik itp.).

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Szukaj dobrych kontaktów z zarządem. Przejdź się do prezesa - możesz zyskać prolongatę, bądź chwilową możliwość płacenia czynszu w niepełnej wysokości (dopłacisz jak poczujesz się lepiej). Zaczynaj od zarządu. jeśli go nie obraziłeś napewno ci pomogą. To i w ich interesie jest pomóc ci wyjść z dołka, żebyś kiedyś mógł normalnie płacić.

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Jeżeli dojdzie do eksmisji bądż sam zrezygnujesz z prawa do lokalu to spółdzielnia na podstawie wyceny rzeczoznawcy odliczy Ci od wartości mieszkania wszelkie zobowiązania wobec Spółdzielni (zaległy czynsz itp.) i jezeli pozostanie jeszcze jakaś kwota po rozliczeniu musi Ci ją wypłacić.

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
pr5zystąpienie i przynalezność do spółdzielni oraz wystapienia z niej są wyrazem wolności zrzeszania się jednostek art 58 ust 1 konstytucji . Spółdzielnie nie mogą pozbawić członkostwa ograniczenie praw wystepowania z organizacj społecznej jest ingerencja w wolność i polega ocenie z punktu widzenia art 31 ust 3 Konstytucji.Nalezy zwrócic uwagę ze przetoczone roztrzygniecie zapadły przed ratyfikacja o ochronie praw czlowieka o podstawowych wolności DZ U 93 61 284.zawierajacej postanowienia art 6 dotyczacego tzw.prawo do sadu oczywiscie przed wejsciem w życie Konstytucji z 1997 stanowiacej w art 45 ust 1że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przed sądem .

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
A może właśnie takie podejście do płacenia owego czynszu (opłat lokalowych) spowodowało pańskie kłopoty-problemy finasowe.ONI zwykle chcą dużo za dużo. Najpierw trzeba ustalić tytuł do płacenia innymi słowy ile po ile i za co.(Elementarnie).Upatrzyli sobie sposób na zarobek.Dzieki takim osobom mogą konsumować sobie nieżle.Zysku w tym nie ma i nie powinno być.Zarząd nie prowadzi działalności gospodarczej na własnych członkach.To patologia.Wiem że owe opłaty są liczone i ustalane byle jak, byle z zyskiem z nawiązka (bo? bo spółdzielnia nie może tracić na tym - bo jest to praktyka stosowana gdzie indziej w innych spółdzielniach ( ha-ha Osiedlach równoległych i czego to oni jeszcze nie wymyślą).Nie ma się co łudzić.Trzeba podjąc walkę o swoje.Taktyka pokornego cielaka nie przysłuży sie przemianom ustrojowym i nie stworzy KAPITAŁU zwykłemu człowiekowi.Jeżeli obraziłem - pokornie przepraszam.

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Dokładnie tak jest ! Kupiłem od spóldzielni stary dom handlowy (spółdzielcze wł.prawo do lokalu} całą powierzchnię parter i piętro razem 430m2.W umowie wpisano koszty eksploatacyjne 8,40zł za m2,obecnie do tej sumy naliczany jest jeszcze vat. Z zarządem uzgodniłem {NIESTETY NA GĘBĘ}że ta stawka będzie zmniejszona ,a aneks do umowy zostanie sprządzony w przeciągu dwóch miesięcy. No i zaczęło się !Na moje pisma i prożby zarząd nie odpowiadał,ja przestałem w pewnym okresie płacić ,w między czasie nastąpiła zmiana zarządu,pozwano mnie do sądu ,ja pozwałem ich i trwa to już rok czasu ! W chwili obecnej sprawa jest odroczona bezterminowo do czasu wyliczenia przez biegłego sądowego rzeczywistych kosztów eksploatacyjnych.Aby było smieszniej ! w okresie poprzedzającym wykup wynajmowałem tę samą powierzchnię za 10zł/m2 ! PARANOJA !

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Żeby nie umkneło uwadze.Spółdzielnie jak dobrze wyczytałem w ostatnio nowelizowanej USTAWIE O Spółdzielniach Mieszkaniowych maja rok czasu na przystosowanie swoich STATUTÓW do tej Ustawy.A jeszcze nie wiadomo co przyniesie Ustawa Prawo Spółdzielcze.Mając wpływ można oprotestować niekorzystne dla nas zapisy w tych statutach w Krajowym Sądzie Rejestrowym.I nie dopuścić do zapisów działających na naszą niekorzyść. Poza tym proszę o maila celem osobistej wymiany doświadczeń w naszych sprawach.

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Wracając do tematu opłat ! Zasada indywidualizacji opłat eksploatacyjnych w zależności od konkretnego lokalu jest zasadą podstawową w odniesieniu do ustalania wysokości tych opłat. Zmierza ona do tego, aby obciążenie członków obowiązkiem zwrotu kosztu było w maksymalnym stopniu powiązane z rzeczywistą wysokością wydatków ponoszonych przez spółdzielnie na poszczególne, konkretne lokale. Zgodnie z tą zasadą obciążenie członka wyższymi opłatami jest możliwe tylko wówczas, gdy ewidentnie można stwierdzić, iż wykonywanie przezeń jego praw przysparza spółdzielni dodatkowych kosztów, jednak wysokość tych obciążeń może być większa tylko o wysokość tych dodatkowych kosztów związanych z większą intensywnością użytkowania zwiększającą np. opłaty za usługi komunalne. Nacisk na tę zasadę kładł wielokrotnie Sąd Najwyższy (np. uchwała z dnia 17 lipca 1969 r., sygn. III CZP 42/69, wyrok z dnia 6 lutego 1979 r., sygn. IV CR 491/78, uchwała z dnia 13 czerwca 1990 r., sygn. III CZP 31/90 czy uchwała z dnia 5 grudnia 1991 r., sygn. III CZP 127/91. Tymczasem w praktyce wielu spółdzielni przyjęto pojęcie opłaty za używanie mieszkania i zaczęto nadawać mu w statutach i regulaminach samoistne znaczenie, co zmierzało do ułatwienia rozliczeń w skali całych osiedli lub zespołu budynków. Praktyka ta prowadziła do odstępowania od ustawowej zasady obciążenia członka spółdzielni obowiązkiem ponoszenia kosztów w takiej wysokości, która odpowiadała kosztom przypadającym na jego lokal oraz do obliczania stawek eksploatacyjnych w istocie oderwanych od kosztów ponoszonych na utrzymanie konkretnego lokalu. Takie podejście, na gruncie obowiązującego prawa, nie jest możliwe do zaakceptowania.

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Zasada indywidualizacji opłat eksploatacyjnych w zależności od konkretnego lokalu jest zasadą podstawową w odniesieniu do ustalania wysokości tych opłat. Zmierza ona do tego, aby obciążenie członków obowiązkiem zwrotu kosztu było w maksymalnym stopniu powiązane z rzeczywistą wysokością wydatków ponoszonych przez spółdzielnie na poszczególne, konkretne lokale. Zgodnie z tą zasadą obciążenie członka wyższymi opłatami jest możliwe tylko wówczas, gdy ewidentnie można stwierdzić, iż wykonywanie przezeń jego praw przysparza spółdzielni dodatkowych kosztów, jednak wysokość tych obciążeń może być większa tylko o wysokość tych dodatkowych kosztów związanych z większą intensywnością użytkowania zwiększającą np. opłaty za usługi komunalne. Nacisk na tę zasadę kładł wielokrotnie Sąd Najwyższy (np. uchwała z dnia 17 lipca 1969 r., sygn. III CZP 42/69, wyrok z dnia 6 lutego 1979 r., sygn. IV CR 491/78, uchwała z dnia 13 czerwca 1990 r., sygn. III CZP 31/90 czy uchwała z dnia 5 grudnia 1991 r., sygn. III CZP 127/91. Tymczasem w praktyce wielu spółdzielni przyjęto pojęcie opłaty za używanie mieszkania i zaczęto nadawać mu w statutach i regulaminach samoistne znaczenie, co zmierzało do ułatwienia rozliczeń w skali całych osiedli lub zespołu budynków. Praktyka ta prowadziła do odstępowania od ustawowej zasady obciążenia członka spółdzielni obowiązkiem ponoszenia kosztów w takiej wysokości, która odpowiadała kosztom przypadającym na jego lokal oraz do obliczania stawek eksploatacyjnych w istocie oderwanych od kosztów ponoszonych na utrzymanie konkretnego lokalu. Takie podejście, na gruncie obowiązującego prawa, nie jest możliwe do zaakceptowania.

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Jeżeli masz problem z opłatą czynszu a mieszkanie jest własnosciowe to sąd nie może wydać ci wyroku eksmisyjnego ponieważ art 17 ( 8 ) prawa spółdzielczego jest niezgodne z konstytucją . Spółdzielnia nie ma prawa wykluczyć lokatora z czlonkostwa gdyż art 58 konstytucji jasno określa o dobrowolnym zrzeszaniu sie w spółki, spółdzielni i innych zrzeszeń . Lokatorzy powinni zasięgnąć wiedzy do literatury wyroku Konstytucyjnego K 32/03 oraz Uchwały Sądu Najwyższego III CZP 35/05 . W uzasadnieniu tej uchwały jest jasno określone że niekonstytucyjne wykluczenie z członkostwa ze spółdzielni sięga wstecz do okresu powstania Konstytucji to znaczy do dnia 22 październik 1997 r . Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy na zapłacenie czynszu może starać sie o dodatek i wyegzekwować od rady nadzorczeji zarzadu spółdzielni iż mieszkanie własnosciowe jest jego i posiada tytuł prawa do lokalu a ich obowiazkiem jest podpisanie wniosku o dodtku do mieszkania bez żadnego komentarza . Jak w życiu bywa to prezesi decydują o naszych mieszkaniach już w najbliższym czasie Sejm podejmie ustawę o nowym prawie spółdzielczym . Jeżeli ma ktoś watpliwości co do mojego komentarza proszę o skierowanie pytaniana które odpowiem ( E-mail-- GrazynaPiszczola@poczta.fm ) Wzwiązku iż jestem jedyna która podjeła sie walczyc o prawo lokatora i sprawę wygrałam sąd I i II instancji uchylił wyroki sądowe o eksmisji z mieszkania własnościowego, udowodniłam że prawo spółdzielcze jest uchwalone niezgodnie z konstytucją Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyzszy potwierdził swoimi wyrokami . Każdy kto został pokrzywdzony i otrzymał wyrok eksmisyjny może ubiegac się o dszkodowanie od Skarbu Państwa za uchwaloną ustawę przez Sejm ( ustawodawcę )i domagać się naprawienia szkody jest to art 417 ( 1 ) § 1 K.P.C. Osobiście złożyłam skargę o takie odszkodowanie .spółdzielcy nie bójcie się walczyć o swoją własność !!!!!

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Witam i wyjasniam że spółdzielnia nie ma prawa do wykluczenia z członka spółdzielni jest na ten temat wydane orzeczenie Trybunału konstytucyjnego sygn. akt K 32 /03 jest to art 17 (8 ) prawa spółdzielczego które zostało uchylone w prawie spółdzielczym . Waktem niespornym jest że Sąd Najwyzszy wydał orzeczenie w sprawie wykluczenia i prawa do mieszkania które siega wstecz do roku 1997 kiedy ustanowiono Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej . Ta uchwała jest pod orzeczeniem CZP III 35/05 Sądu Najwyzszego i kazdy kto zwróci sie o nią może ją otrzymać przez złożenie pisma lub wniosku . W spółdzielniach mieszkaniowych nie respektują orzeczeń trybunału i Sądu Najwyzszego. Każdy kto został poszkodowany w sprawie wykluczenia co za tym idzie eksmisja może wnięść sprawę do Sądu Rejonowego - Śródmiescie w Warszawie o odszkodowanie za nienormatywną ustawę Prawa Spółdzielczego . Mam nadzieje że w tej sprawie jest wielu obywateli którym wydano wyrok eksmisyjny na podstawie niekonstytucyjnego prawa . Jestem Chyba jedyna w Polsce która przeciwstawiła się wymiarowi sprawiedliwości i udowodniła że wydawane eksmisje w naszym kraju były niekonstytucyjne . Jeżeli ktoś ma watpliwości to niech postara sie o wyrok Trybunału można skserować z internetu K 32/03 i orzeczenia Sądu Najwyzszego CZP III 35/05 wraz z uzasadnieniem

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Dzień dobry Grażynko! Bardzo cię prosze doradź mi co mam zrobić.Otóż w 2003r miałem zadłużenie w Spółdzielni ok.8000zł .byłem bezrobotnym bez prawa do zasiłku i nie opłacałem mieszkania własnościowego z ksiega wieczystą(czynszu).Na sprawe w Sądzie tez sie nie wstawiłem i dostałem eksmisję.Pod moja nieobecność firma windykacyjna zajeła mieszkanie i straciłem dosłownie wszystko łacznie z rzeczami osobistymi. Spółdzielnia po odliczeniu długu odsetek i innych zwróciła mi 2000zł.Było to mieszkanie 28m2 (kawalerka) warte ok 25000zł.zostałem tylko z aktem notarialnym że mam mieszkanie a własciwie go nie mam.Zdaję sobie sprawę że ponoszę część winy ale czy wszystko stracone? odpowiedz proszę.

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
Należy tu zaznaczyć, że spółdzielnie prowadzą działalność bezwynikową tzn. nie mogą zarabiać na lokatorach a kontrole NIK lub biegłych nuszą byc przeprowadzana co roku lub co wyznaczony okres czasu. A ONI najczęściej są zobligowani do płacenia za tych któży nie płacą jeśli nie bezpośrednio to pośredo jeśli nie robi tego lokator. To samo z woda i inymi mediami.Walka o swoje powinna polegac na sprawdzeniu faktycznych cen za co. wodę itd. ale te ceny wymyslają inni ( nijczęsciej radni danego miasta).

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


26 lut 2008 - 15:46:26
MIESZKAM W MIESZKANIU WŁASNOŚCIOWYM Z MAMA I SIOSTRĄ, MAMY DOŚC DUŻE ZADŁUŻENIE ZA NIEPŁACENIE CZYNSZU, CZY MIMO LICYTACJI NASZEGO MIESZKANIA JEST MOŻLIWOŚĆ ŻEBY CAŁĄ SPRAWĘ JAKOŚ ODKRĘCIĆ I ZACZĄĆ SPŁACAĆ JAKIEŚ PIENIĄŻKI?????? CZY SPRAWA JEST JUŻ PRZESĄDZONA I BĘDZIEMY MUSIAŁY SIE WYNIEŚC????

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


22 lut 2011 - 17:41:16
dzien dobry . Mam mieszkanie spoldzielczo wlasnosciowe, mam na te mieszkanie hipoteke jakis czas nie placilam czynszu i mam 1400 dlugu ale nadal czynsz regularnie place oprucz dlugu. Dostalam ostatnio od spoldzielni ze chca mnie wykluczyc z grona czlonkow Czy spoldzielnia ma takie prawo jezeli jest to moje mieszkanie., i czy grozi mi eksmisja.

Prosze o pomoc!!


28 cze 2011 - 19:26:38
Witam i Prosze o pomoc!!Naliczanie czynszu u mnie odbywało sie zawsze tak ,opłata za metr mieszkania +media .Po upadłosci spódzielni i wykupie budynków przez lokatorów została założona nowa spódzielnia i w statusie spódzielni jest zapis że przy naliczaniu opłat jest tak;opłata za funkcjonowanie spódzielni liczona jest do lokalu ( za każdy lokal płaci się tyle samo czy ma 30 m2 czy 90m2) +media .Na głosowaniu spódzielni nad znianą naliczania czynszu z "od lokalu" na "od metra "zostalismy przegłosowani. W spódzielni jest wiecej mieszań wiekszych a ich czynsze się zmniejszyływinking smiley Czy można jeszcze zrobic coś w tej sprawie.Dodam że lokale są spódzielcze lokatorskie ,jesteśmy w trakcie przeksztaucenia na lokale własnosciowe. I dodam jeszcze ze przy takim sposobie naliczania płacę za 35m2 i 3 osoby 720zł
zuza

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


24 wrz 2011 - 18:55:25
Mieszkanie spoldzielczo wlasnosciowe jest wlasnoscia spoldzielni chyba wiec moga.

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


05 lut 2012 - 15:23:43
Witam jezeli mam niesplacony dlug dotyczacy doplaty za ogrzewanie, czy spoldzielnia ma prawo nie podpisac mi dodatku mieszkaniowego jezeli sam czynsz jes na biezaco i czy mam prawo sie zbubtowac i nie uregulowac tej doplaty do ogrzewania poniewaz nie zgadzam sie z tym i co mi wowczas grozi,

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


05 sie 2017 - 06:52:47
nfl jerseys wholesale
adidas outlet store
coach outlet online
red bottom shoes for women
pandora
birkenstock
burberry outlet online
hermes outlet
polo ralph lauren outlet online
kate spade handbags
cheap nfl jerseys
coach outlet online
jerseys cheap
pandora charms sale clearance
michael kors outlet store
nike outlet store
michael kors outlet clearance
pandora charms sale clearance
birkenstock outlet
air jordan shoes
uggs outlet
coach outlet store
ray ban glasses
longchamp bags
fitflop shoes
nmd adidas
yeezy shoes
coach outlet online
coach factory outlet online
pandora outlet
mont blanc pen
ralph lauren outlet
ralph lauren sale
fitflops sale
nike air max 95
louis vuitton outlet store
true religion jeans outlet
coach outlet online
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet online
discount oakley sunglasses
ralph lauren outlet
birkenstock uk
dolce and gabbana outlet online
kate spade outlet online
valentino outlet
pandora jewelry store
jimmy choo shoes
moncler pas cher
supra for sale
birkenstock
cowboys jerseys
coach outlet canada
fitflop
clarks shoes outlet
christian louboutin sale
longchamp sale
adidas trainers
michael kors outlet clearance
nike free 4.0 flyknit
kate spade outlet
pandora uk
ralph lauren uk
air max 90
columbia outlet
yeezy shoes
rolex replica watches for sale
true religion jeans outlet
cheap jerseys
toms
ralph lauren sale
cheap nike sneakers
hermes bag
cheap nfl jerseys wholesale
coach outlet online
adidas yeezy boost
parker pen
michael kors
longchamp bags
coach outlet online
coach outlet online
louis vuitton purses
salomon boots 
kd 8 shoes
sac longchamp
pandora uk
air max outlet
christian louboutin shoes
birkenstocks
giuseppe shoes
adidas outlet online
coach outlet store online
christian louboutin
cheap ray ban sunglasses
coach purses
coach outlet store online
adidas uk
coach outlet
pandora soldes
adidas running shoes
coach factory outlet
nike store
coach outlet online
tory burch outlet online
coach factory outlet online
ray ban sunglasses cheap
yeezy boost
adidas outlet online
yeezy boost 350
eahawks jerseys
pandora charms sale clearance
coach factory outlet
yeezy boost
polo ralph lauren outlet online
giuseppe zanotti sale
toms
coach outlet online
nike air max
ralph lauren
clarks shoes for women
jordan uk
fitflops sale clearance
nike outlet store
mbt
coach factory outlet
christian louboutin sale
ray ban sunglasses discount
christian louboutin outlet
timberland boots outle
gucci outlet online
coach outlet online
ralph lauren outlet online
adidas nmd r1
tods shoes
polo ralph lauren outlet
mulberry
prada outlet online
cavaliers jerseys
ralph lauren sale clearance uk
mlb jerseys whgolesale
michael kors
ralph lauren outlet online
pandora bijoux
coach factory outlet
kate spade bags
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air jordans
michael kors
fendi bags
coach outlet online
michael kors bags
nike air max 95
longchamp handbags
nike flyknit
valentino outlet
moncler coats
cheap jordan shoes
curry shoes
michael kors bags
ray ban sunglasses outlet
broncos jerseys
oakley sunglasses wholesale
hermes outlet online
adidas superstars
hollister kids
nfl jerseys
coach factory outlet online
longchamp
mlb jerseys
ray ban glasses
mbt
jordan shoes
warriors jerseys
yeezy shoes
michael kors outlet online
montblanc
yeezy boost 350
adidas nmd runner
coach outlet online
coach outlet online
fitflops sandals
christian louboutin
longchamp bag
louboutin outlet
pandora charms outlet
coach outlet store online clearance
pandora charms sale
mulberry uk
hermes bags
dansko
rolex watches
christian louboutin pas cher
moncler uk
parada bags
louboutin shoes
pandora charms outlet
uggs outlet
adidas nmd runner
longchamp bags
nike sneakers
air max
polo ralph lauren
red bottom
ray bans
true religion outlet online
air max pas cher
coach outlet store online
adidas nmd runner
ralph lauren outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet store
pandora charms sale clearance
louboutin outlet
christian louboutin shoes
ugg
heat jerseys
cheap nike shoes
swarovski crystals
chi flat iron
adidas nmd r1
fitflops sale
coach outlet store
nfl jerseys
coach factory outlet online
tods outlet
adidas sneakers
true religion jeans outlet
michael kors outlet online
salomon outlet
pandora charms
yeezy boost
birkenstock outlet
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
under armour outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren
pandora charms sale
ecco outlet
louboutin outlet
michael kors outlet store
adidas
mbt
clarks shoes outlet
air max
michael kors bags
yeezy boost 350
fred perry polo shirts
adidas sneakers
moncler uk
levis outlet
longchamp handbags
coach factory outlet
cheap ray ban sunglasses
ed hardy outlet
air max shoes
celine outlet online
kate spade outlet online
coach handbags outlet
air max 90
discount nike shoes
nike outlet
ugg boots
patriots jerseys
cheap oakley sunglasses
ray bans
true religion
burberry outlet
coach factory outlet online
adidas nmd r1
kd shoes
adidas sneakers
yeezy boost 350
swarovski uk
nike roshe shoes
nike store
fitflops sale clearance
oakley sunglasses outlet
adidas yeezy boost
cheap jordans for sale
air jordan retro
adidas superstar
mlb jerseys
coach factory outlet
coach outlet canada
coach outlet online
louis vuitton factory outlet
vans store
jordan retro
ugg outlet online
ed hardy store
toms outlet
polo ralph lauren outlet online
salomon outlet
coach outlet online
vans outlet
kate spade outlet store
cheap jordan shoes
yeezy 350 boost
adidas outlet
coach factory outlet online
coach outlet online
birkenstock outlet
retro 11
coach outlet store
louis vuitton bags
longchamp pliage
nike outlet store online
toms
fred perry polo shirts
dansko shoes
nfl jerseys cheap
discount oakley sunglasses
louboutin outlet
kate spade outlet online
chaussures louboutin
coach outlet online
michael kors outlet store
adidas store
michael kors outlet online
michael kors handbags
birkin handbags
adidas nmd runner
valentino
gucci borse
mulberry handbags
adidas nmd r1
sac longchamp
swarovski sale
christian louboutin shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online
coach factory outlet store
fitflops
cheap air max
michael kors uk
michael kors outlet store
nike free run flyknit
louis vuitton outlet online
christian louboutin outlet
fred perry shirts
coach factory outlet online
birkenstock shoes
michael kors
coach outlet online
coach factory outlet online
coach outlet store
cheap jordan shoes
adidas ultra boost
adidas yeezy boost
marc jacobs
ralph lauren
pandora jewelry
air max 90
coach canada
rolex replica watches for sale
air max
longchamp soldes
celine handbags
texans jerseys
coach outlet online
discount oakley sunglasses
nike outlet
pandora charms
fake rolex watches
michael kors outlet
coach factory outlet online
tory burch shoes
michael kors outlet store
dansko outlet
red bottom heels
polo ralph lauren pas cher
cheap oakley sunglasses
marc jacobs outlet
nike roshe one
adidas yeezy boost
adidas superstar trainers
nike outlet online
yeezy boost
coach outlet store online
jordans
gucci
versace
nike sneakers
oakley sunglasses outlet
mont blanc pens
mulberry outlet uk
moncler outlet online
coach factory outlet online
cat boots
coach factory outlet
longchamp outlet store
adidas superstars
moncler jackets
true religion jeans outlet
kate spade purses
pandora charms
jordan shoes
longchamp handbags
oakley sunglasses outlet
pandora charms sale clearance
kate spade uk
harden shoes
michael kors
michael kors outlet online
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
hollister clothing
dansko sale
longchamps
michael kors outlet
rolex replica watches
ralph lauren uk
uggs outlet
michael kors outlet online
michael kors handbags outlet
ralph lauren outlet
fitflops sale clearance
cheap air jordans
mlb jerseys
ysl bags
fitflop sandals
true religion jeans
hermes bags
coach outlet store online
birkenstocks
toms outlet
ralph lauren
cheap jordan shoes
birkenstock outlet store
coach outlet store
coach factory outlet online
air max
adidas
adidas yeezy boost 350
birkenstock shoes
nike free run
adidas trainers
michael kors
pandora jewelry outlet
nike outlet store
adidas outlet store
columbia outlet store
fitflops clearance
tory burch outlet online
clarks
michael kors outlet canada
ralph lauren outlet online
pandora charms sale clearance
ralph lauren sale clearance uk
michael kors outlet canada
kate spade bags
yeezy boost 350 v2
adidas superstar shoes
michael kors outlet clearance
nike uk
michael kors
uggs outlet
louboutin shoes
ralph lauren sale
pandora charms outlet
pandora jewelry outlet
coach factory outlet online
red bottom
2017.8.5yangping
fdsfdf

Re: Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków


22 wrz 2017 - 03:12:23
Life is not the lack of beauty, but the lack North Face Outlet of the United States found the eyes. I tried to polish my eyes and look around The beauty of the details. Rural children grow up, never understand the city's busy, will not get used to that hustle and bustle UGG Outlet Store of the environment, where the United States, this is my first thought of the west of the dam. So, with a thrill and happy,Coach Factory Outlet feeling green on the journey to find beauty. Warm sunshine, shed a golden, although it is the fall,Oakley Outlet[/b] I can still feel the vitality of the field.[b]Coach Outlet Online The leaves of the big tree in the door went out fast,Coach Outlet and the leaves fell by the wind,Red Bottoms and turned a few laps and returned to the cherry trees. "Falling red Not in the spring, this book will be North Face Jackets a natural umbrella it.UGG Outlet Take the footsteps forward, through a field,Adidas Outlet tightly attracted my eyes, so that I have to stay, everything is so fresh, so familiar with the mature corn exposed crimson tassel Coach Outlet crooked in the side,Michael Kors Outlet Store inadvertently exposed a few grains Coach Black Friday of corn scattered golden light.Cheap Air Max 90 Ripe persimmon orange a little red,Cheap Jordns crumbling, Like the wind blows on the fall of the same Coach Outlet Online orange leaves have not been blown off.Burberry Outlet That beauty is no less than the fengshan red fire UGG Boots Outlet maple leaves less tiptoe, I took a leaf, holding in the palm of the hand, posted on the chest,Coach Purses Like my good friend, in the calm time Coach Outlet[/url] will not bother me, and I was silent, silently thinking about their own thoughts.[url=http://www.dbisxn.com]Yeezy Boost 350 V2 The old house in Kate Spade Outlet the field was still there,Coach Outlet and the walls of the earth were washed Cheap Uggs away by the rain, but he could still standover there. Think of the old house is very warm heart, because there are good childhood fantasy and desire. A group of children,Moncler Jackets barefoot crazy run in the field,Coach Outlet pocket filled with dates and persimmon,Ray Ban Sunglasses like a good agreement, like the mysterious old Kate Spade Outlet house around a circle of turn. Finally, the youngest child to play the first adventurer,Coach Factory was pushed to the dark house, came out after the little girl Coach Outlet with their elated about,Burberry Belt like the completion of a glorious and arduous task.North Face Outlet Store That little girl is me, in fact,Chaussures Christian Louboutin Pas Cher that time I was closed eyes,Coach Outlet I do not know what UGG Boots Black Friday is inside, of course,Michael Kors Outlet they do not know. Now I know that there is a trace of childhood happiness and memories. After many years, the earth house has not collapsed, waiting for the everlasting land, I would like to imagine it is waiting for me,North Face Outlet waiting for a growing Louis Vuitton Outlet adult children here memories of her childhood.Nike Air Max Come here again no Cheap UGG Boots reason to go to Louis Vuitton the dam, because I know that the field is my soul's home,Coach Outlet after a journey of heart was filled Nike Huarache with full. Li Qiu, summer end. Cool with the advent of autumn, and went through the season. Summer colorful,UGG Bailey Button in the fall In the precipitation of the golden look. Autumn came, no longer lazy reason. Summer because of hot can let any Flow,Kate Spade Outlet but it is bound to harvest the fall, hard work is still the most beautiful posture.Buty Nike Air Max Then use our enthusiasm,Sac Longchamp pay Out, harvest,Nike Outlet to embrace the fall.Coach Factory Outlet[/b] Autumn [b]Ugg Boots Sale is the summer to cool,Adidas Yeezy Boost[/b] means the beginning of autumn.[b]Nike Outlet To the beginning of autumn,UGG Boots the plane trees began to fall leaves, so there are fallen leaves of the idiom. The word consists of Wo and the word of the word,Coach Outlet is the meaning of the valley mature. Autumn is the weather from hot to Christian Louboutin Shoes cool,And then by the cold to the transitional season,UGGS For Women Li Qiu fall is the first solar terms.Ray Ban Outlet A leaf of autumn, heavy season, only Know how to take root. In the fall, filled with fairy tales.Michael Kors Tanabata after North Face Jackets the beginning of autumn, affectionate people,Timberland Outlet in this season sowing love.Uggs Outlets The Olympic Games in full swing,Jordan 11 sports athletes in this fall,Moncler Outlet sweat, for the dream of hard work.North Face Outlet[/b] In autumn, there are feelings everywhere. Deciduous,[b]Air Jordan 13 Daoxiang. Autumn,North Face Outlet no longer look, but solid, in the fall seriously treat. We are constantly running constantly falling,North Face Outlet but still did not give up the heart of the persistent dream. With love to smear Dream of the color, with dedication to North Face Outlet honor the dream of the answer. Injured,UGG Outlet but also want to give up.Coach Factory[/b] Back to the original place,[b]Michael Kors Outlet[/b] only hair Now, no longer go back is the way through the four seasons style.[b]True Religion Outlet Only forward. The autumn of life is exceptionally heavy.NBA Jerseys Shoulder the hope of carrying the world, the heart filled with family expectations. Can not stay, can not slip off. Tired, standing on the top of the mountain,UGG Boots or gaze overlooking, or sound loud and clear. Bitter, silently in a Coach Factory Outlet quiet place, do not want to Michael Kors Outlet be comforted,North Face Outlet their own a convalescence. Even smile, but also less insolent,Nike Roshe Run more is safe, the rest of his life.Cheap Jordans I love every one now, the past may be worth nostalgia. But now, every now,True Religion Outlet is a new beginning.Moncler Outlet Front, is the direction of our pursuit. Lit, the heart of the lighthouse, in the ocean, as always. Wait until the other side of life,NHL Jerseys back home, I hope we will be tears. Autumn, introverted also. When we have experienced young and frivolous,Ralph Lauren Outlet youth restless, middle-aged claims,North Face Outlet came middle-aged autumn. Learned to hide the sharp,North Face Outlet learned a tact with warm, learn not to preoccupied, learn to tolerate life.The North Face Outlet So, cloud light, light on the white. Just as the fall of the coming, autumn, the stars are bright. In fullness, persistent and brave, quiet and content, bloom. Bowed up, golden floor.
Autor:

E-mail:


Temat:


Wiadomość:

Dostępni użytkownicy

Goście: 51
Najwięcej uzytkowników: 6 19 sie 2017
Najwięcej gości: 122 14 lis 2017


usługi prawnicze

Prawo >> separacja małżonków >> prawa człowieka >> Obywatelstwo >> Sędzia >>
porady prawne pytania, odpowiedzi, artykuły i opinie ciekawostkią, artykuły,
pytania i odpowiedzi
Prawo mieszkaniowe Wszystko o sędziach
KARTA POJAZDU >>

Karta pojazdu, rejestracja i ubezpieczenie

Prawo Podatkowe >>

Prawo Administracyjne >>

Forum - Prawo Administracyjne


Właścicielem serwisu jest Legalsupport sp. z o.o.